Privacy policy Sumerian Optics
 

Sumerian Optics hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil Sumerian Optics duidelijke informatie geven over hoe om te gaan met persoonsgegevens.

 Sumerian Opics doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sumerian Optics houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Sumerian Optics in ieder geval:

 - Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Sumerian Optics is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u na het lezen van de privacy policy nog vragen heeft kunt u contact op nemen met Sumerian Optics.